JavaScript - תחומים ונהנים

בכל שפת תכנות אנו רגילים לראות דפוס מסוים: היכולת לשמור ולגשת למשתנים.
הדפוס הזה מעלה מספר שאלות - איפה המשתנים נשמרים? ואיך ניתן לגשת אליהם?

על מנת לענות על שאלות אלו נצטרך רשימת חוקים לפיהם נדע כיצד לכתוב קוד בצורה נכונה ואפקטיבית. רשימת החוקים הזו נקבעת על ידי ה- Scope.

מה זה Scope?

Scope הוא תחום בו משתנים (ופונקציות) מתקיימים. לכל משתנה יש תחום (Variable Scope), שנקבע על פי המקום בו הכרזנו על המשתנה.
ב- JavaScript קיימים שני סוגי תחומים - תחום גלובלי (Global Scope) ותחום מקומי (Local Scope).

Global Scope

כאשר משתנה נוצר בתחום הגלובלי הוא הופך להיות משתנה גלובלי וזמין בכל מקום בקוד.

משתנים גלובליים משתייכים לאובייקט הגלובלי - window במידה והקוד רץ בדפדפן.

var a = "Hello!";
console.log(window.a); // Hello!

כל עוד משתנה לא הוגדר תחת פונקציה כלשהיא הוא יהיה שייך לתחום הגלובלי.

Local Scope

בניגוד לתחום הגלובלי, כאשר משתנה נוצר בתחום מקומי הוא זמין לתחום זה בלבד, ולא מחוצה לו:

// Global Scope
var a = 1;

function print() {
 // Local Scope
 var b = 2;
 console.log(a, b);
}

print(); // 1 2
console.log(b); // ReferenceError: b is not defined

ב- JavaScript תחומים מקומיים נוצרים על ידי פונקציות בלבד. בערך.

Nested Scopes

מאחר שמשתנה זמין לתחום בו הוא נוצר, פונקציות שהוגדרו בתוך התחום יכולות גם הן לגשת למשתנה.

var x = 10;
function outer() {
 var y = 2;
 function inner() {
  var z = 3;
 }
}

בקטע קוד זה ל- inner יש גישה לכל המשתנים, ל- outer יש גישה ל- y ו- x, ולקוד מחוץ לפונקציה (אשר נמצא בתחום הגלובלי) יש גישה ל-x בלבד.

דריסת משתנים

כאשר מכריזים בתחום המקומי על משתנה עם שם זהה למשתנה אשר קיים מחוץ לתחום, למשתנה המקומי תהיה עדיפות.

var a = 1;

function outer() {
 var a = 2;

 function inner() {
  var a = 3;
  console.log(a); // 3
 }

 inner();
 console.log(a); // 2
}

outer();
console.log(a); // 1

על מנת למצוא את הערך של a בכל אחד מהתחומים, מנוע JavaScript יתחיל לחפש את הערך בתחום בו המשתנה מבוקש. אם לא ימצא אותו שם הוא ימשיך לתחום שמחוצה לו, עד שיגיע לתחום הגלובלי. אם גם שם המשתנה לא קיים, תתרחש שגיאה.

הכרזות ללא var

מאחר שב- JavaScript ניתן להכריז על משתנים ללא var, עולה השאלה מה המשמעות של הכרזה שכזו.

function print() {
 b = 2;
 console.log(b);
}

print(); // 2
console.log(b); // 2

כפי שניתן לראות, מאחר ש- b הוכרז ללא var, הוא נוצר בתחום הגלובלי, כך שגם הקוד שמחוץ לפונקציה print יכולה לגשת אליו. כדאי להמנע מכך.
ב- Strict Mode לא ניתן היה לבצע זאת, ושגיאת ReferenceError תזרק כאשר ננסה להכריז על משתנה ללא var.


במדריך קצר זה למדנו על חוקי ה- Scope ב- JavaScript. הבנת חוקים אלו היא הבסיס לכתיבת קוד JavaScript נכון.
למשתנים מקומיים יש חשיבות רבה בכתיבת תוכניות, מורכבות או פשוטות, ולא היינו רוצים שמשתנים יהיו חשופים למקומות אחרים בקוד שלא צריכים להחשף אליהם.

אבל גם למיקום הגדרת המשתנה יש השפעה על תפקוד הקוד. אם נגדיר פונקציה בסוף הקוד ונקרא לה בתחילתו, האם JavaScript תאפשר את הפעלת הפונקציה? (ספויילר: כן)
במדריך הבא נעסוק בדיוק בזה - במה שנהוג לכנות Hoisting.